CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 5 Dạng 5: Hỗn hợp ancol, anđehit, axit cacboxylic

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 5 Dạng 5: Hỗn hợp ancol, anđehit, axit cacboxylic

Câu 1 (xem giải)

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol, andehit và axit đều mạch hở. Cho NaOH dư vào m gam X thấy có 0,2 mol NaOH phản ứng. Nếu cho Na dư vào m gam X thì thấy có 12,32 lít khí H2 (đktc) bay ra. Cho m gam X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 43,2 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác,đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 57,2 gam CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tổng số mol các ancol trong X là 0,4 mol, trong X không chứa HCHO và HCOOH. Giá trị của m gần nhất với :

A.40.                                         B. 41.                               C. 42.                               D. 43.

Câu 2 (xem giải)

Hỗn hợp A gồm hai ancol X, Y (số nguyên tử C trong Y nhiều hơn trong X một nguyên tử ) và axit cacboxylic không no Z (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu được 46,2 gam CO2 và 16,2 gam H2 Mặt khác, đun nóng m gam hỗn hợp A có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác chỉ thu được một chất hữu cơ B hai chức có khối lượng 23,4 gam và a gam H2O. Nếu lấy toàn bộ lượng X, Y có trong A đem đốt cháy thì cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn và các ancol đơn chức. Giá trị của V gần nhất với:

A.18,5.                                 B. 20,2.                        C. 15,1.                           D. 8,5.

Câu 3 (xem giải)

Hỗn hợp X gồm một andehit và một axit (số nguyên tử C trong axit nhiều hơn số nguyên tử C trong andehit 1 nguyên tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 15,84 gam CO2 và 2,88 gam nước. Mặt khác,cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch AgNO3/NH3 thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m có thể là

A. 16,4.                             B. 28,88.                           C. 32,48.                          D. 24,18.

 

 

 

 

Thi trắc nghiệm