CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 4 Dạng 4: Axit cacboxylic

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 4 Dạng 4: Axit cacboxylic

Câu 1 (xem giải)

Cho X là axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có một nối đôi C = C, Y và Z là 2 axit cacboxylic đều no, đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X,Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ hoàn toàn T vào bình nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng của Z trong 23,02 gam E gần giá trị nào nhất sau đây:

A.3,5 gam                       . B. 2 gam.                         C. 17,02 gam.                  D. 6,6 gam.

Câu 2 (xem giải)

Cho hỗn hợp X gồm ba axit đơn chức, mạch hở, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no, có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với 700 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 200 ml dung dịch HCl 1M và thu được dung dịch D. Cô cạn D thu được 52,58 gam chất rắn khan E. Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của axit không no gần nhất với

A.48,0%.                         B. 44,0%.                        C. 41,0%.                         D. 36,0%.

Câu 3 (xem giải)

Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho m gam A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A là

A.35,52%.                       B. 40,82%.                      C. 44,24%.                       D. 22,78%.

 

 

 

 

Thi trắc nghiệm