CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 3 Dạng 3: Oxi hóa ancol bằng CuO

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 3 Dạng 3: Oxi hóa ancol bằng CuO

Câu 1 (xem giải)

m gam hỗn hợp X chứa hai ancol qua ống sứ chứa CuO đun nóng, thu được hỗn hợp Y chứa hai anđehit đều no, mạch hở và không phân nhánh (không chứa nhóm chức khác); đồng thời khối lượng ống sứ giảm 5,12 gam. Lấy toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 86,4 gam Ag. Mặt khác đốt cháy m gam X cần dùng 0,42 mol O2. Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là

A.49,6%.                             B. 37,2%.                        C. 74,4%.                         D. 55,8%.

Câu 2 (xem giải)

Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức X1, X2 đồng đẳng kế tiếp ( Mx <Mx ), phản ứng với CuO nung nóng, thu được 0,25 mol H2O và hỗn hợp Y gồm hai anđehit tương ứng và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,5 mol CO2 và 0,65 mol H2 Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc các phản ứng thu được 0,9 mol Ag. Hiệu suất tạo anđehit của X1, X2 lần lượt là

A.66,67% và 50,00%.                                         B. 33,33% và 50,00%.

C.66,67% và 33,33%.                                         D. 50,00% và 66,67%.

Câu 3 (xem giải)

Oxi hóa m gam ancol X đơn chức thu được 1,8m gam hỗn hợp Y gồm anđehit, axit cacboxylic và nước. Chia hỗn hợp Y thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).

Phần 2: tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, thu được a gam Ag.

Giá trị của ma

A.16,0 và 75,6.                         B. 12,8 và 64,8.               C. 20,0 và 108,0.             D. 16,0 và 43,2.

Thi trắc nghiệm