CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 2 Dạng 2: Phản ứng tách nước ancol

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 2 Dạng 2: Phản ứng tách nước ancol

Câu 1 (xem giải)

Cho hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thu được 2,464 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2 Nếu đun nóng hỗn hợp đó với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 0,02 mol hỗn hợp ba ete có khối lượng 1,228 gam. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:

A.60% và 55%                . B. 60% và 35%.              C. 40% và 20%.               D. 20% và 55%.

Câu 2 (xem giải)

Hỗn hợp X gồm C3H7OH và ancol đơn chức Y. Nếu cho m gam X phản ứng hết với Na dư thì thu được 5,6 lít H2 (đktc). Nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 3,36 lít anken Z (đktc) và 9,45 gam các ete. Giá trị của m là

A.20,20.                          B. 21,60                              . C. 20,40.                         D. 18,90.

Câu 3 (xem giải)

Tách nước hoàn toàn từ 25,8 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol X và Y (MX < MY), sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn B cần vừa đủ 1,8 mol O2. Mặt khác nếu tách nước không hoàn toàn 25,8 gam A (ở 140oC, xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được 11,76 gam hỗn hợp các ete. Biết hiệu suất ete hóa của Y là 50%. Hiệu suất ete hóa của X là

A.35%.                            B. 65%.                C. 60%.                           D. 55%.

Câu 4 (xem giải)

Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của prope Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là:

A.65,2%.                         B. 16,3%.                        C. 48,9%.                         D. 83,7%.

 

 

 

 

 

Thi trắc nghiệm