CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 1 Dạng 1: Bảo toàn pi

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 1 Dạng 1: Bảo toàn pi

Câu 1: (xem giải)

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

A.0 gam                     . B. 24 gam                       . C. 8 gam                          D. 16 gam

Câu 2: (xem giải)

Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A.0,3                             B. 0,2                               C. 0,4                               D. 0,1

Câu 3: (xem giải)

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A.32,0                            B. 8,0                              C. 3,2                              D. 16,0

Câu 4: (xem giải)

Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Nung bình kín chứa m gam X và một ít bột Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được V lít CO2 (đktc) và 0,54 mol H2 Biết hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 60 ml dung dịch Br2 1M. Cho 10,08 lít X (đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom dư thì có 40 gam Br2 phản ứng. Giá trị của V là

A.17,92.                        B. 15,68                          . C. 13,44.                         D. 10,304.

Câu 5: (xem giải)

Hỗn hợp khí X gồm 0,4 mol H2, 0,1 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen và 0,2 mol propin. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hidro là 20,75. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m(g) brom tham gia pứ. Giá trị của m là:

A.160.                         B. 80.                                 C. 32.                               D. 320.

Thi trắc nghiệm