THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2021-2022
LỚP 12 BẮT ĐẦU HỌC TỪ 1/6
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

12.2
Th
Long
13h30
15h00
15h30
17h00

12.1
Th
Hoàng
18h
19h30
HOÁ
12.1
Th
Tuấn
TOÁN
12.2
Th
Mai
HOÁ
12.1
Th
Tuấn
TOÁN
12.2
Th
Mai
HOÁ
12.1
Th
Tuấn
TOÁN
12.2
Th
Mai
ANH
12.1
Ms
Nhi
VĂN
12

Thảo
ANH
12.1
Ms
Nhi
Văn
12

Thảo
ANH
12.1
Ms
Nhi

12.2
Th
Long
TOÁN
12.1
Th
Hùng
TOÁN
12.4

Ngân
TOÁN
12.1
Th
Hùng
TOÁN
12.4

Ngân
TOÁN
12.1
Th
Hùng
TOÁN
12.4

Ngân
SINH
12.2

Yến
SINH
12.1

Yến
SINH
12.2

Yến
SINH
12.1

Yến
SINH
12.2

Yến
SINH
12.1

Yến
19h45
21h15
TOÁN
12.3
Th
Minh
HÓA
12.2
Th
Tuấn
TOÁN
12.3
Th
Minh
HÓA
12.2
Th
Tuấn
TOÁN
12.3
Th
Minh
HÓA
12.2
Th
Tuấn

12.1
Th
Hoàng

12.2
Th
Long

12.1
Th
Hoàng
SINH
12.2

Yến
Thi trắc nghiệm