THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11 NĂM HỌC 2022 – 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11 NĂM HỌC 2022 – 2023

Thứ 2
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2
Lý 11A1 Toán 11A1 Lý 11A2 Anh 11A1 Toán 11A1 Lý 11A2 Anh 11A1 Lý 11A1
Anh 11A2 Toán 11A2 Hóa 11A1 Anh 11A2 Toán 11A2 Hóa 11A1
    Lý 11A3     Lý 11A3

Ca 1: 18:00 – 19:30

Ca 2: 19:45 – 21:15

Thi trắc nghiệm