THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2021-2022
KHỐI 11: HỌC TỪ ĐẦU THÁNG 7
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
7h30
9h00
9h30
11h00

11.1
Th
Hoàng
13h30
15h00
15h30
17h00

11.2
Th
Long
18h
19h30
TOÁN
11.2
Th
Mai
HÓA
11.1
Th
Tuấn
TOÁN
11.2
Th
Mai
HÓA
11.1
Th
Tuấn
TOÁN
11.2
Th
Mai
HÓA
11.1
Th
Tuấn
TOÁN
11.1
Th
Hùng
TOÁN
11.1
Th
Hùng
LÝ 11.1 Th
Hoàng
TOÁN
11.1
Th
Hùng
  TOÁN

11.3

Th

Minh

    TOÁN

11.3

Th

Minh

    TOÁN

11.3

Th

Minh

   
19h45
21h15
ANH
11.1
Ms
Nhi

11.2
Th
Long
ANH
11.1
Ms
Nhi
TOÁN
11.3

Ngân
ANH
11.1
Ms
Nhi
TOÁN
11.3

Ngân
SINH

11A1

YẾN

TOÁN
11.3

Ngân
SINH

11A1

YẾN


11.2
Th
Long
Thi trắc nghiệm