THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9 NĂM HỌC 2022 – 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9 NĂM HỌC 2022 – 2023

Thứ 2
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2
Hóa 9A1 Hóa 9A1

Ca 1: 18:00 – 19:30

Ca 2: 19:45 – 21:15

Thi trắc nghiệm