Bài giảng demo

Bài giảng demo

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

Thi trắc nghiệm